Специалности
 1. Счетоводство, анализ и контрол

  Магистърската програма Счетоводство, анализ и контрол е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на счетоводните дейности.

 2. Бизнесмениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнесмениджмънт в професионалното направление по администрация и управление се придобива след четиригодишен курс на обучение (8 семестъра с придобити 240 кредита по ECTS) в редовна и задочна форми на обучение. Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по английски език.

 3. Международна бизнесадминистрация

  Магистърската програма Международна бизнес администрация е предназначена за професионални бакалаври, бакалаври и магистри, които желаят да специализират в областа на международния бизнес или да повишат квалификацията си като действащи мениджъри на международни бизнес проекти и международни бизнес организаци.

 4. Мениджмънт в туризма

  Съгласно приложения учебен план ОКС Бакалавър по специалност Мениджмънт в туризма се придобива след четири годишен курс на обучение (8 семестъра и 240 кредита по ECTS) в редовна и задочна форми на обучение. Дипломирането се осъществява след полагане на държавен изпит по специалността и по английски език.

 5. Публичен мениджмънт

  Учебният план на специалността и учебните програми на изучаваните учебни дисциплини са съгласувани и съизмерими с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на публичния сектор, публичните организации и публичните проекти.

 6. Артмениджмънт

  Магистърска програма Арт мениджмънт е предназначена за бакалаври, които искат да продължат своята специализация в областта на управлението на културата, опазването на културното наследство и мениджмънта на творчески индустрии.

 7. Международни бизнес отношения

  Магистърската програма Международни бизнес отношения е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират по икономика на международни бизнес дейности.

 8. Мениджмънт на туристически услуги

  Програма Мениджмънт на туристическите услуги подготвя специалисти с висше образование в туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти, мениджъри в развлекателния бизнес.

 9. Политики и стратегии в публичния мениджмънт

  Магистърската програма Политики и стратегии в публичния сектор е предназначена за бакалаври, които желаят да се реализират в управлението на организации в публичната сфера, като и за служители, специалисти и експерти в публичната администрация с придобитабакалавърска или магистърска степен.

 10. Финанси и счетоводство

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Финанси и счетоводство в професионално направление «Икономика» се придобива след четиригодишен курс на обучение /8 семестъра с придобити 240 кредита по ECTS/ в редовна и задочна форми на обучение. Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по английски език.

 11. Бизнес администрация

  Програма Бизнес администрация подготвя специалисти с висше образование в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти.

 12. Счетоводство и контрол

  Програма Счетоводство и контрол подготвя специалисти с висше образование в областта на финансите, счетоводството и контрола, банковото и застрахователното дело.

 13. Здравен мениджмънт

  Магистърската програма Здравен мениджмънт е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на управлението на здравни организации и проекти в областта на здравеопазването.

 14. Маркетинг и продажби

  Учебният план на специалността и учебните програми на изучаваните учебни дисциплини са съгласувани и обсъдени с представители на бизнеса, работодателски организации и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнесорганизациите.

 15. Мениджмънт в спорта

  Магистърската програма Мениджмънт в спорта е предназначена за притежаващи бакалавърска степен, които се занимават или имат амбиция да осъществяват организация и управление на спортни дейности и реализация на проекти в сферата на спорта.

 16. Корпоративен мениджмънт

  Магистърската програма Корпоративен мениджмънт е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на бизнесмениджмънта или да повишат квалификацията си като действащи мениджъри на бизнес проекти и бизнес организации.

 17. Финансов мениджмънт в образованието

  Магистърската програма Финансов мениджмънт в образованието е предназначена за професионални мениджъри на образователни институции; мениджъри на учебни, социални и специализирани заведения; специалисти и ръководители в образователната администрация.

 18. Маркетинг

  Програма Маркетинг подготвя специалисти с висше образование в областта на пазарните анализи, политики, изследвания, управлението на продажбите, дистрибуцията, рекламата и връзките с обществеността.

 •