Специалности
 1. Счетоводство и контрол

  Програма Счетоводство и контрол подготвя специалисти с висше образование в областта на финансите, счетоводството и контрола, банковото и застрахователното дело.

 2. Маркетинг

  Програма Маркетинг подготвя специалисти с висше образование в областта на пазарните анализи, политики, изследвания, управлението на продажбите, дистрибуцията, рекламата и връзките с обществеността.

 3. Международна бизнесадминистрация

  Магистърската програма Международна бизнесадминистрация е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на международния бизнес или да повишат квалификацията си като действащи мениджъри на международни бизнес проекти и международни бизнес организации.

 4. Бизнес администрация

  Програма Бизнес администрация подготвя специалисти с висше образование в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти.

 5. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.

 6. Счетоводство, анализ и контрол

  Магистърската програма Счетоводство, анализ и контрол е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на счетоводните дейности.

 7. Мениджмънт в спорта

  Магистърската програма Мениджмънт в спорта е предназначена за притежаващи бакалавърска степен, които се занимават или имат амбиция да осъществяват организация и управление на спортни дейности и реализация на проекти в сферата на спорта.

 8. Международни бизнес отношения

  Магистърската програма Международни бизнес отношения е предназначена за професионални бакалаври, които желаят да специализират по икономика, организация и управление на международни бизнес проекти и организации.

 9. Бизнесмениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнесмениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнеспроекти и бизнесорганизации.

 10. Финансов мениджмънт в образованието

  Магистърската програма Финансов мениджмънт в образованието е предназначена за мениджъри на образователни институции; мениджъри на учебни, социални и специализирани заведения; специалисти и ръководители в образователната администрация.

 11. Корпоративен мениджмънт

  Магистърската програма Корпоративен мениджмънт е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на бизнесмениджмънта или да повишат квалификацията си като действащи мениджъри на бизнес проекти и бизнес организации.

 12. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско ми- слене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.

 13. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.

 14. Здравен мениджмънт

  Магистърската програма Здравен мениджмънт е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на управлението на здравни организации и проекти в областта на здравеопазването.

 15. Политики и стратегии в публичния мениджмънт

  Магистърската програма Политики и стратегии в публичния мениджмънт е предназначена за бакалаври, които желаят професионална реализация в структурите на централната и местната администрация, в управлението на организации в публичния сектор, както и за служители, специалисти и експерти в публичната администрация с придобита бакалавърска или магистърска степен.

 16. Мениджмънт на туристически услуги

  Програма Мениджмънт на туристическите услуги подготвя специалисти с висше образование в туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти, мениджъри в развлекателния бизнес.

 17. Артмениджмънт

  Магистърска програма Артмениджмънт е предназначена за бакалаври, които искат да продължат своята специализация в областта на управлението на култура- та, опазването на културното наследство и мениджмънта на творчески индустрии.

 •